Οι ομαδικές ασφαλίσεις παρέχουν πολλαπλά οφέλη

Αποτελούν κουλτούρα για πολλές εταιρείες στο εξωτερικό και πολλές πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας προσφέρουν ομαδική ασφάλιση στους εργαζόμενους

Ομαδικές ασφαλίσεις

Οι ομαδικές ασφαλίσεις αφορούν:

  • Καλύψεις υγείας: πρόκειται για ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας που σχεδιάζονται με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ομάδας και δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να έχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας όταν παραστεί η ανάγκη. Για έναν εργαζόμενο που στρέφεται στο δημόσιο σύστημα υγείας για να καλύψει τις ανάγκες του η πρόσβαση σε ιδιωτικά θεραπευτήρια είναι εξαιρετικά σημαντική.
  • Ασφάλιση ζωής: στα ομαδικά ασφαλιστήρια υπάρχουν καλύψεις μερικής/ολικής ανικανότητας και ζωής. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου που έχει συναφθεί, ο εργαζόμενος σε περίπτωση ολικής ή μερικής ανικανότητας, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, θα μπορέσει να καλύψει την απώλεια των εισοδημάτων του και να εστιάσει στην αντιμετώπισητου προβλήματός του. Επίσης σε περίπτωση απώλειας ζωής ένα ποσό που συνήθως αντιστοιχείσε ένα προσυμφωνημένο στο συμβόλαιο αριθμό μισθών δίνεται στα μέλη της οικογένειάς του που έχουν οριστεί σαν δικαιούχοι.
  • Αποταμιευτικά / συνταξιοδοτικά προγράμματα: πολλές εταιρείες μαζί με τις καλύψεις υγείας και ζωής, κάνουν και ένα ομαδικό πρόγραμμα αποταμίευσης για τους συνεργάτες τους, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στη συνταξιοδότησή τους

Γιατί οι εργοδότες ασφαλίζουν τους εργαζόμενους τους

Η ομαδική ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης δημιουργεί στενούς δεσμούς των εργαζομένων με τη διοίκηση και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού του επιχειρηματία προς τον εργαζόμενο, που αποτελεί την κινητήριο δύναμη των εσόδων του. Τα ομαδικά προγράμματα αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, για την παραμονή τους στη θέση εργασίας τους και την συμπόρευσή τους με το όραμα της διοίκησης. Εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας που τα καθιστά ελκυστικά είναι και το γεγονός ότι φοροαπαλλάσσονται.

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας όχημα για ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας έρχονται να καλύψουν ένα σημαντικό «κενό» του δημοσίου για τους πολίτες. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα οι άνθρωποι αισθάνονται ανασφαλείς όταν χρήζουν νοσηλείας και ιατρικής βοήθειας, γιατί δεν ξέρουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τα προβλήματα του κρατικού συστήματος υγείας στην ποιότητα των υπηρεσιών που θα έχουν και σε τι βαθμό οι επιπτώσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για την πορεία της υγείας τους. Λύση εν προκειμένω δίνουν τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για την πλήρη κάλυψη με τησύναψη και ενός ατομικού συμβολαίου που θα συμπληρώνει τα κενά του ομαδικού. Το πλεονέκτημα που συνήθως δίνουν τα ομαδικά είναι ότι δεν απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις έλεγχος ασφαλισιμότητας.