Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων: 2 σημαντικά εργαλεία για το επιχειρείν

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν στις πιστώσεις και τις εγγυήσεις έχουν αποδειχθεί πολλές φορές στην πράξη όχημα για την ανάπτυξη των εταιρειών και δίχτυ ασφαλείας για επισφάλειες.

Ασφάλιση Πιστώσεων & Εγγυήσεων

Συμβόλαια Πιστώσεων

Η ασφάλιση πιστώσεων είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προστατευτεί από επισφαλείς πελάτες. Ακόμα και ο πιο τυπικός πελάτης μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα ρευστότητας και ξαφνικά να αθετήσει την υποχρέωσή του προς μία συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει την απώλεια της επιχείρησης από τον πελάτη που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό συμβουλευτικά. Οι ασφαλιστές πιστώσεων έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς πιστωτικού ελέγχου των επιχειρήσεων και μπορούν να συμβουλεύσουν σωστά τις εταιρείες για μία επικείμενη συνεργασία τους με ένα νέο πελάτη ή για την αλλαγή της οικονομικής κατάστασης ενός υφιστάμενου πελάτη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωσητου ομίλου Thomas Cook του οποίου η κατάρρευση το 2019 επηρέασε και την Ελλάδα. Όσοι είχαν συμβόλαια ασφάλισης πιστώσεων ήταν ενημερωμένοι και είχαν περιορίσει τη συνεργασία τους με τηνεν λόγω εταιρεία ενώ ταυτόχρονα αποζημιώθηκαν για την οικονομική απώλεια που υπέστησαν.

Τα συγκεκριμένα συμβόλαια που καλύπτουν τον πιστωτικό κίνδυνο και προστατεύουν τη ρευστότητα είναι εξειδικευμένα και εξατομικευμένα, καθώς έρχονται να «κουμπώσουν» στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Συμβόλαια Εγγυήσεων

Οι ασφαλίσεις εγγυήσεων είναι στην ουσία μία εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές και μάλιστα με ανταγωνιστικούς όρους σε σχέσημε άλλους παρόχους.

Μέσα από ένα εξειδικευμένο συμβόλαιο ασφάλισης εγγυήσεων μία επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει το μέσο που απαιτείται για μία συνεργασία ή τη συμμετοχή της σε έναν διαγωνισμό χωρίς συνήθως να χρειάζεται να υποθηκεύσει περιουσιακά της στοιχεία.

Εν προκειμένω η ασφαλιστική εταιρεία λειτουργεί σαν εγγυητής και η εταιρεία που χρειάζεται την εγγυητική προστατεύεται από το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.